REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGAMARKET S.A.

I. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane poniższe znaczenia:

 1. Sprzedający – MegaMarket S.A. z siedzibą w ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522574, kapitał zakładowy 1.164.200,00 zł, NIP: 8672239415, REGON: 181151371, nr tel. : +48 798 532 532, e-mail:[email protected]
 2. Klient / Kupujący – osoba dokonująca lub zamierzająca dokonać Rezerwacji, Zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej. Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub bez ukończenia 18 lat posiada pełną zdolność do czynności prawnych) i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski, osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Strony Internetowej.
 6. Strona Internetowa – prowadzony pod adresem www.megamarket.pl rozumiana jako platforma teleinformatyczna umożliwiająca Klientom zapoznanie się z towarami, produktami, w tym z cenami dostępnością, zawarcie umowy sprzedaży, umów świadczenia usług oraz zamieszczanie treści.
 7. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego obejmująca również akcesoria, komponenty i oprogramowanie, jeżeli występują one również z towarem.
 8. Towar na zamówienie – dostępny za przedpłatą Towar niedostępny w magazynie Sprzedającego, którego dostawa możliwa jest po dokonaniu rezerwacji przez Klienta w terminie oznaczonym na Stronie Internetowej.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Strony Internetowej pomiędzy Sprzedającym a Klientem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 10. Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość rozumiana jako uzewnętrznione przez Klienta oświadczenie woli zakupu towaru za pośrednictwem Oferty Strony Internetowej poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, uszczegóławiająca towar mający stanowić przedmiot umowy sprzedaży, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności ceny.
 11. Newsletter – przesyłany przez Sprzedającego, za wyraźną zgodą Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, w sposób cykliczny i bezterminowo (aż do cofnięcia przez Klienta wyrażonej uprzednio zgody) informacji w formie listu elektronicznego, zawierającej między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedającego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady działania Strony Internetowej, w szczególności:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  b) warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne
  do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Strona Internetowa;
  c) zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
  d) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
  elektroniczną;
  e) tryb postępowania reklamacyjnego;
 2. Właścicielem Strony Internetowej www.megamarket.com.pl jest Sprzedający.
 3. Sprzedający za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwia dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień Towarów. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na Stronie Internetowej.
 4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać:
  a) przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla
  FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje), albo Opera w wersji nie
  starszej niż 2.0;
  b) włączoną obsługę JavaScript;
  c) aktywny adres e-mail poczty internetowej;

   

 5. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na Stronie Internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Ceny towarów podane na Stronie Internetowej obejmują wszystkie jej składniki.
 7. Umowę sprzedaży produktów na odległość można zawrzeć składając Zamówienie telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail, a także za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej.
 8. Klient posiada uprawnienia do reklamowania towaru z tytułu niezgodności towaru z umową na zasadach określonych poniżej.
 9. Dane osobowe, o których podanie Klient jest proszony w trakcie składania Zamówienia to: imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, nr telefonu kontaktowego Klienta, adres na który ma być zrealizowana dostawa i dane do faktury.
 10. Przetwarzanie przez Stronę Internetową danych osobowych Klientów odbywa się na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz przepisów art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Dowodem zakupu jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę lub na osobę fizyczną. Brak faktury VAT – w żaden sposób nie ogranicza Konsumentów w realizowaniu uprawnień wynikających z przepisów prawa.
 12. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT na firmę (działalność gospodarczą), powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
 13. Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Strona Internetowa informuje konsumentów o wykorzystywaniu plików Cookies, o celu w jakim zostaną zainstalowane na urządzeniu konsumenta oraz o sposobach skorzystania z nich. Konsument powinien uzyskać informację o sposobie usunięcia plików Cookies, a przed ich instalacją wyrazić zgodę na ich instalację i używanie.
 14. Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 15. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
 16. Wszelkie rozbieżności interpretacyjne wynikłe na podstawie niniejszego Regulaminu powinny być rozstrzygane na korzyść Klienta. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności czy wątpliwości powstałych na gruncie poniższych procedur w stosunku do Klienta będącego konsumentem, każdorazowo należy stosować przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

III. Dokonywanie Rezerwacji i składanie Zamówień

 1. Rezerwacje i Zamówienia na Stronie Internetowej www.megamarket.pl składać można 24 godziny na
  dobę 7 dni w tygodniu, korzystając z poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do
  piątku w godzinach 8.00-16.00
 2. Z uwagi na rosnące ceny stali informujemy, że ceny są niestabilne i szybko ulegają zmianie. Jednocześnieb staramy się zachować najatrakcyjniejszą ofertę.
 3. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 4. Zakup towarów ze statusem “chwilowo niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na “dostępny w magazynie”.
 5. W przypadku braku możliwości kontaktu ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Rezerwacja lub Zamówienie zostaną anulowane w ciągu 5 dni od daty jego złożenia.
 6. Zakup Towarów wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny oraz kosztów dostawy wskazanych na Stronie Internetowej.
 7. Wydanie towarów i/lub usług następuje po zapłacie należności za zamówiony towar, chyba że Klient dokonuje wyboru „Płatność za pobraniem” lub rezerwuje „Towar na zamówienie” .
 8. Złożenie Zamówienia na towary prezentowane na Stronie Internetowej składa się z
  następujących czynności:
  -wybrania towarów spośród prezentowanych na Stronie Internetowej, wraz z ewentualnym określeniem koloru, rozmiaru lub innych możliwych opcji;
 9. Złożenie Zamówienia możliwe jest po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 10. W odpowiedzi na złożone Zamówienie Sprzedający, w terminie 1 dnia roboczego, wysyła potwierdzenie przyjęcia Zamówienia lub odmowę przyjęcia Zamówienia w formie wiadomości
  e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  a) zaakceptowania Zamówienia – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia;
  b) odmowa przyjęcia zamówienia – może nastąpić z przyczyn takich jak brak dostępności towaru lub z innych obiektywnie uniemożliwiających realizację umowy bez winy Sprzedającego – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  c) propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta
 11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 list c) mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców, itp. W przypadku braków towaru w magazynie lub u dostawców Klientowi przysługuje uprawnienie do anulowania Zamówienia lub rezygnacji z Rezerwacji wraz ze zwrotem wszystkich wpłaconych kwot, jeżeli takie były dokonane.
 12. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 lit. c) jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje zawarcie umowy sprzedaży na odległość na warunkach określonych w kontrofercie.
 13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9, stanowi również okazję do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia/Rezerwacji. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.
 14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta.
 15. Towary oferowane przez Sprzedającego na Stronie internetowej mogą być objęte gwarancją udzielaną przez producenta Towaru. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej sklepu.
 16. Towary oferowane przez Sprzedającego w ramach sklepu na Stronie Internetowej mogą być używane, co niniejszym Klient przyjmuje do wiadomości. W przypadku Towarów używanych informacja o powyższym prezentowana jest na Stronie Internetowej.
 17. W przypadku Kupujących będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedający ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady do okresu jednego roku od dnia wydania rzeczy ruchomej Kupującemu będącemu Konsumentem, a Kupujący na powyższe wyraża zgodę.
 18. W przypadku Towarów na zamówienie określony na Stronie Internetowej czas dostawy jest orientacyjny i może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeśli opóźnienie w dostawie przekraczać będzie 7 dni Klient będzie miał możliwość anulowania Zamówienia wraz ze zwrotem wszystkich wpłaconych kwot, jeżeli takie były dokonane. Jednocześnie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tego tytułu szkodę.

IV. Formy płatności

 1. Należność wynikająca z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich zamówionych towarów oraz w razie umowy zawieranej na odległość kosztów ich transportu.
 2. Dostępne formy płatności na Stronie Internetowej to:
  a) Wpłata na konto sprzedającego (przelew zwykły) – wpłaty należy dokonać na numer konta podany na Stronie Internetowej,
  b) Płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki Kurierowi, który dostarczył zamówiony towar, doliczamy dodatkowo 5 zł,
  c) Płatność PAYU
  d) Płatność kartą bądź gotówką w punkcie odbioru.
  MegaMarket S.A.
  ul. Strefowa 15
  39-442 Chmielów,

V. Dostawa i odbiór

 1. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta, tj.:
 2. Sprzedawca zobowiązany jest wykonać umowę zawartą na odległość po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy w terminie zgodnym z informacją o terminie dostawy zamieszczoną przy Towarze na Stronie Internetowej.
 3. W dniu nadania paczki Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki.
 4. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.
 5. Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.
 6. Firma kurierska ponowi próbę dostawy w ciągu trzech kolejnych dni roboczych od daty pozostawienia Awizo.
 7. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
 8. Zaleca się sprawdzenie przesyłki przy odbiorze, gdyż może to być pomocnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.
 9. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie i zależą od: gabarytów przedmiotu, wyboru sposobu dostawy, wyboru formy płatności. Informacja o kosztach transportu podawana jest przy każdym produkcie zamieszczonym na Stronie Internetowej.
 10. W ramach transportu Sprzedający nie zapewnia rozładunku Towaru lub jego transportu od pojazdu kuriera do miejsca docelowego, np. lokalu, które w całości obciążają Klienta.
 11. W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan dostarczonego towaru. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu płatności. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien żądać sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności kuriera. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi pomocny dowód w postępowaniu reklamacyjnym, jednak nie jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

VI. Anulowanie Zamówienia

 1. Klient ma prawo anulować Zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów)

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dostarczenia Towaru przysługuje Kupującemu niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi (Rozdział III Regulaminu) i jest niezależne od jakichkolwiek wad zakupionego towaru.
 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać Towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres wskazany w ust. 5, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego.
  W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także jeśli Konsument nim dysponuje, oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało uszkodzone w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tj.:
  1) świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu Towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ww. ustawy;
  14) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

 4. Zwrot towaru następuje na adres magazynu firmy:
  MegaMarket S.A.
  ul. Strefowa 15
  39-442 Chmielów
 5. Jeżeli Konsument odstąpił od umowy należy mu się nie tylko zwrot ceny towaru, ale także kosztów jego wysyłki poniesionych przy zakupie (wysyłka towaru od Sprzedającego do Konsumenta). Zwrot tej kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.
 6. Zwrot ww. kwoty, zostaje dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, na podany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.
 7. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument, przy czym z uwagi na gabaryty i wagę niektórych towarów odesłanie ich może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykłą przesyłką pocztową.
 8. Zaleca się, aby zwracany towar opakowany był w sposób umożliwiający bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu i chroniący przed ewentualnymi uszkodzeniami mogącymi powstać w czasie transportu.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wszystkie treści udostępniane na Stronie Internetowej oraz o Towarach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy.
 2. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: [email protected]
 4. Usługa elektroniczna świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Klientów polega w szczególności na:
  a) umożliwieniu założenia konta, które umożliwia podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego na konto oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem konta historii Zamówień;
  b) umożliwianie Klientom składania Zamówień, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  c) umożliwienie Klientom korzystania z usług koszyka (tj. nieodpłatnej usługi, ulegającej zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta, w ramach której zapamiętywane są informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie);
  d) umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  e) przesyłaniu Newslettera lub informacji marketingowych.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i dotyczy Klientów będących Konsumentami. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  b) https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php
  c) https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php

 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Klient uprawniony jest do wystąpienia do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
  b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
  c) Klient także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

X. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

 1. Niniejszy X punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi / kurierowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie, a ponadto w razie ustalenia odpowiedzialności Sprzedającego, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniego Zamówienia.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedający może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez MegaMarket S.A.
 2. Dane osobowe podane są przetwarzane przez MegaMarket SA w celach zapewnienia dokonania Rezerwacji, realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) zgodnie z warunkami określonymi w Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.
 4. Składając Zamówienie Klient może w drodze odrębnego oświadczenia wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, a także na przetwarzanie przez nie swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz RODO.
 5. Powierzone MegaMarket SA dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność MegaMarket S.A., Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych MegaMarket S.A.
 7. Ceny oferowanych produktów zawierają opłatę KGO (Koszt Gospodarowania Odpadami) zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z. 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.)
 8. Koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość Klient ponosi we własnym zakresie w oparciu o taryfę ustaloną ze swoim operatorem / dostawcą.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej oraz sprzedaży na odległość tj. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.)., Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)., oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 10. Sklep Internetowy uznaje za niedopuszczalne wprowadzenie i realizację zapisów i praktyk w jakikolwiek sposób ograniczających prawa konsumentów. Przede wszystkim za niedopuszczalne uznaje się stosowanie w sprzedaży konsumenckiej klauzul niedozwolonych.
 11. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:
  a) Załącznik nr 1: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
  b) Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c) Załącznik nr 3: Wzór zgłoszenia reklamacji.
 12. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załączniki

 1. Załącznik 1 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY (dotyczy Konsumentów)
 2. Załącznik 2 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 3. Załącznik 3 ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Wersja archiwalna:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGAMARKET S.A. ważny do 26.05.2022

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGAMARKET S.A. ważny do 11.04.2023

x Witaj!
Czy chcesz,
żebyśmy oddzwonili do Ciebie ?
Porównaj produkty