Polityka związana z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych stosowana w MegaMarket.pl

I. Informacje nt. Administratora danych oraz osób, których dane są przetwarzane

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: http://www.megamarket.pl (zwanego dalej MegaMarket.pl)
  jest MegaMarket Spółka Akcyjna z siedzibą w Chmielowie, adres: ul. Stefowa 15,
  39-442 Chmielów, KRS: 0000522574, REGON: 181151371, NIP: 8672239415, która jest właścicielem sklepu internetowego www.megamarket.pl.
 2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez:
 3. korespondencję pisemną na adres: MegaMarket S.A. ul. Stefowa 15, 39-442 Chmielów
  (z dopiskiem „RODO”) lub
 4. korespondencję elektroniczną na adres: [email protected].
 5. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcie „Klient” oznacza każdą osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych, w tym osobę komunikującą się niezależnie od przyjętej formy z Administratorem danych, zawierającą z Administratorem danych umowę, kierującą do Administratora danych lub otrzymującą od niego jakąkolwiek korespondencję, o ile w związku z którąkolwiek z ww. czynności następuje ujawnienie danych osobowych tej osoby.

II. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez MegaMarket.pl

 1. Prowadzenie komunikacji z Klientem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, polegający na komunikowaniu się ze swoimi klientami.
 2. Zawarcie i wykonywanie umów cywilnoprawnych – podstawą prawną przetwarzania danych
  w tym zakresie jest niezbędność wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes Klienta oraz Administratora danych.
 3. Obsługa Klienta – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na podnoszeniu jakości współpracy z Klientem w ramach świadczonych usług.
 4. Obsługa reklamacji składanych przez Klienta, w tym składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy – podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy oraz zapewnienie prawa do realizacji roszczeń reklamacyjnych oraz związanych z prawem do odstąpienia od umowy.
 5. Rejestracja i obsługa konta Klienta w sklepie www.megamarket.pl (obejmująca m.in. składanie zamówień oraz dostępu do historii zamówień) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy korzystania ze sklepu internetowego.
 6. Spełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających
  z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
  w szczególności przepisów prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego itp.
 7. Prowadzenie działalności związanej z marketingiem – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wynikający z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO (marketing bezpośredni własnych produktów i usług w związku z wyrażoną przez Klienta zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych wybranym kanałem komunikacji;
 8. Prowadzenie działań wspierających sprzedaż, w celu dostosowania oferty marketingowej oraz oferty handlowej dla Klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu rozwoju sprzedaży oraz dostosowaniu oferty handlowej do potrzeb Klientów.
 9. Prowadzenie badań marketingowych i analiz rynkowych służących podniesieniu
  jakości współpracy oraz w celu dostosowania oferty marketingowej, w tym poprzez profilowanie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na podnoszeniu jakości współpracy z Klientami.
 10. Wysyłanie newslettera – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu rozwoju sprzedaży, dostosowaniu oferty handlowej do potrzeb Klientów oraz podnoszeniu jakości współpracy z Klientami.
 11. Udział w akcjach, konkursach promocyjnych własnych Administratora lub z udziałem dostawców, producentów towarów lub współorganizatorów akcji promocyjnych (w tym konkursów) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz dostawcy, producenta towarów lub współorganizatora akcji promocyjnych polegający na maksymalizacji zysków ze sprzedaży, rozliczeniu promocji finansowanych przez administratora, dostawców, producentów lub współorganizatorów akcji promocyjnych rabatem promocyjnym oraz na dokonaniu rozliczenia wyników osiągniętych w akcjach, konkursach sprzedażowych przez Klientów.
 12. Wewnętrzne cele administracyjne – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na sprawnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 13. Ustalenie lub dochodzenia roszczeń lub obrony przez Administratora przed roszczeniami
  Klientów – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie swoich interesów prawnych i gospodarczych.

III. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez MegaMarket.pl

 1. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje  co do zasady standardowe informacje niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt. II niniejszej Polityki, a to:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres dostawy (o ile jest inny niż adres zamieszkania);
 • adres korespondencyjny/do doręczeń (o ile jest inny niż adres zamieszkania);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • historia transakcji (przedmiot, cena, rabaty, sposób i termin płatności, ustalenia dodatkowe);
 • nazwa firmy i numer NIP (o ile Klientem jest przedsiębiorca);
 • podpis;
 • zgłoszenia reklamacyjne;
 • opinie o towarze lub usłudze;
 • udzielone przez Klienta zgody;

2. Dodatkowo, w związku z realizacją celów, o których mowa w pkt. II, ppkt. 4 i 5 niniejszej Polityki przetwarzamy również informacje dotyczące treści korespondencji kierowanej przez Klienta do MegaMarket.pl, ze wskazaniem źródła pozyskania tych danych.

IV. Sposób zbierania danych osobowych przez MegaMarket.pl

 1. Podanie danych osobowych w celu rejestracji (założenia konta) lub zawarcia umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz do zawarcia umowy.
 2. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

V. Okres przetwarzania danych osobowych przez MegaMarket.pl

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia komunikacji lub  trwania umowy, lub realizacji obsługi procesu reklamacji, lub do chwili usunięcia konta użytkownika w sklepie www.megamarket.pl oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych/wypisania się z newslettera.
 2. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do końca terminu przedawnienia roszczeń Klienta wobec Administratora, jednak łącznie nie dłużej niż do końca roku, w którym upłynie 6 lat od powstania tych roszczeń.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane do wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, a także do momentu wygaśnięcia uprawnienia do przetwarzania danych dla celów rachunkowości.
 4. Jeżeli Klient, spełniający kryteria konsumenta, zarejestrował się w sklepie www.megamarket.pl i/lub zapisał się na newsletter przed dniem 9 lipca 2018 r., to okres przedawnienia roszczeń Klienta i przechowywania przez Administratora danych może wynieść do 10 lat od powstania tych roszczeń.
 5. Dane o sposobie korzystania przez Klienta ze sklepu www.megamarket.pl (pozyskane za pośrednictwem plików cookies) są przetwarzane przez okres ważności danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia przez Klienta.

VI. Prawa przysługujące Klientom w zakresie  danych osobowych przetwarzanych przez MegaMarket.pl

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Klientowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ich przekazania innemu administratorowi danych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo jej wycofania w każdym czasie. Prawo to można zrealizować osobiście poprzez złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie Administratora albo poprzez wysłanie e-mail na adres: [email protected], albo wysłanie pisma na adres MegaMarket S.A., ul. Stefowa 15, 39-442 Chmielów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
 5. Ponadto, w przypadku stwierdzenia, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. Udostępnianie danych osobowych przez MegaMarket.pl

 1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez Administratora umów, jednakże wyłącznie wtedy gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które wynikają ze współpracy Klienta z Administratorem lub gdy jest to konieczne dla ulepszania naszej oferty Administratora.
 2. Kategorie podmiotów, którym Administrator może ujawniać dane osobowe Klienta obejmują:
  1. firmy transportowe (poczta, kurierzy, itp.) – w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi dostawy zakupionego towaru;
  2. podmioty pośredniczące w realizacji płatności – w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi płatności za zakupiony towar;
  3. firmy świadczące usługi dodatkowe, niezbędne do realizacji zamówień (np. serwis lub montaż) – w zakresie niezbędnym dla realizacji tej usługi;
  4. firmy świadczące dla Administratora usługi IT – w zakresie niezbędnym dla utrzymywania przez Administratora danych oprogramowania służącego do obsługi poczty e-mail,  prowadzenia sklepu www.megamarket.pl, obsługi zamówień, obsługi sprzedaży, wystawiania faktur
   i rachunków, obsługi reklamacji, obsługi dostaw i procesów magazynowych, prowadzenia ewidencji sprzedaży itd.;
  5. agencje marketingowe – w zakresie niezbędnym dla przygotowywania ofert, promocje oraz utrzymywania bieżącej komunikacji z Klientem;
  6. firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach – w zakresie niezbędnym dla uzyskania opinii Klientów o produkcie lub usłudze;
 3. W każdym przypadku, gdy ujawniane są dane osobowe Klienta innym podmiotom, Administrator realizuje te działania w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli usługodawcy Administratora przetwarzają dane osobowe Klienta w imieniu Administratora, zapewniają w stosownych umowach powierzenia danych, że mają wdrożone rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. W niektórych sytuacjach dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora jako
  tzw. procesora, który działa na zlecenie innych podmiotów.  Dotyczy to sytuacji:
  1. zakupy na raty (kredyty konsumenckie) – Administrator działa w imieniu banków.
  2. zakupy w formie leasingu – Administrator działa w imieniu firm leasingowych.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane podmiotom znajdującym się w państwach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub świadczenia usługi dodatkowej. Więcej informacji o przekazaniu danych osobowych, w tym o państwach, do których dane mogą być przekazywane, można uzyskać kontaktując się z Administratorem danych, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w niniejszym dokumencie.

VIII. Informacja o cookies

 1. Administrator danych nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania ze sklepu www.megamarket.pl.
 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony.
 3. Sklep  www.megamarket.pl nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych.
 5. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie www.megamarket.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
 6. Pliki cookies Administrator danych wykorzystuje  w następujących celach:
  1. obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownikiem a serwerem sklepu www.megamarket.pl. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników, a jedynie dane dotyczące połączenia;
  2. prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści;
  3. obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www);
  4. statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.
 2. Zmiany w polityce prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmian w Regulaminie.
 3. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w serwisie.
 4. Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności nastąpi nie później niż na 7 dni przed wejściem
  w życie zmiany Polityki Prywatności.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności należy kierować na adres: [email protected].

x Witaj!
Czy chcesz,
żebyśmy oddzwonili do Ciebie ?
Porównaj produkty